Mäkelä, Mäkelä ja Penttilä yhteiskuva

Perhe- ja jäämistöoikeus

Asianajotoimisto Mäkelä & Penttilän palveluiden yhtenä kulmakivenä on perhe- ja jäämistöoikeudelliset palvelut. Asianajajillamme on kokemusta lukuisten riitaisten kuolinpesien selvittämisestä ja jakamisesta, osituksista sekä huoltajuusriidoista.

Aina kuolinpesän varojenjako ei onnistu kuolinpesän osakkaiden kesken sovinnollisesti tai on epäselvää, mitä omaisuutta tai velkoja kuolinpesälle kuuluu. Tällöin käräjäoikeus voi hakemuksesta määrätä pesänselvittäjän ja -jakajan, joiden tehtävänä on saattaa kuolinpesä siihen tilaan, että perinnönjako voidaan toimittaa.

Avioliitto ei lähtökohtaisesti juurikaan vaikuta puolisoiden oikeusasemaan avioliiton aikana. Avioliiton päättyessä puolison kuolemaan tai avioeroon, voi syntyä yllättäviä tilanteita. Näihin on mahdollista varautua avioehdon tai testamentin avulla. Avioerotilanteessa, missä avio-oikeutta ei ole poissuljettu, aviovarallisuussuhde purkautuu osituksessa, jossa puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan. Osituksesta on aina perusteltua laatia kirjallinen sopimus, vaikka omaisuuden jaosta oltaisiin yksimielisiä. Mikäli omaisuuden jaosta syntyy riita, osituksen voi toimittaa tuomioistuimen tähän tehtävään määräämä pesänjakaja.

Tarjoamme päämiehillemme avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta, avoliittoa ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden rekisteröimätöntä parisuhdetta koskeviin perheoikeudellisiin kysymyksiin vastaukset ja laadimme tarvittavat sopimukset. Palveluihimme kuuluu myös perheiden ja yksityishenkilöiden verosuunnittelu

Asianajajillamme on myös vankka kokemus asiamiehinä toimimisesta lasten elatusta, asumista, tapaamisoikeutta ja huoltajuutta koskevissa asioissa. Tärkeintä lapsiasioissa on saavuttaa vanhempien välillä järkevä ja lapsen edun mukainen sovinto. Aina tyydyttävään sovintoon ei kuitenkaan ole mahdollista päästä, vaan lasta koskeva asia joudutaan saattamaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tuomioistuimen suulliseen käsittelyyn. Lapsia koskevissa riidoissa myös asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu (ns. Follo-sovittelu) on käyttökelpoinen vaihtoehto pitkälle ja raskaalle oikeudenkäynnille.

Kysy lisää